grant 3

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie otrzymała wsparcie na realizację zajęć w ramach zadania grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3
W ramach otrzymanego wsparcia będą prowadzone następujące zajęcia: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, koła zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego, zajęcia z zakresu innowacyjności z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęcia terenowe z przedmiotów przyrodniczych. Prowadzone zajęcia mają na celu uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych wynikających z prowadzenia nauki w formie zdalnej w czasie pandemii Covid-19, a także rozwijanie zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
Rekrutacja
Celem stworzenia grup na poszczególne zajęcia została przeprowadzona rekrutacja. Uczniowie zostali poinformowani o realizacji projektu podczas swoich lekcji, a następnie na podstawie opinii wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, podjęta została decyzja o wyborze uczestników. W przypadku zajęć wyrównawczych, wybrani zostali chętni uczniowie, których wyniki diagnoz i testów próbnych z egzaminu ósmoklasisty nie były zadowalające.
Ponadto, jednym z formalnych kryteriów było dostarczenie przez ucznia niezbędnych dokumentów, tj. zgody rodzica na udział w ww. zajęciach.
Język angielski
W przypadku zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, po stworzeniu listy osób chętnych, nauczyciel prowadzący wraz z wychowawcami klas ósmych podjęli decyzję o przyjęciu uczniów z największymi trudnościami w nauce. W przypadku zajęć z zakresu innowacyjności głównym aspektem przy wyborze było zaangażowanie uczniów w tematykę zajęć oraz opinia wychowawcy. W związku z ogromnym zainteresowaniem tematyką innowacji z języka angielskiego, podjęta została decyzja o powstaniu drugiej grupy, aby zwiększyć możliwość uczestniczenia jak największej liczby uczniów w tych zajęciach.
Język niemiecki
O realizacji projektu uczniowie zostali poinformowani podczas swoich lekcji języka niemieckiego. Następnie po rozmowie z wychowawcami uczniów, powstały dwie grupy uczestników projektu. Do koła rozwijającego zainteresowania z języka niemieckiego zrekrutowano uczniów, którzy wykazywali zainteresowanie nauką języka niemieckiego oraz chcieli poznać kulturę innych krajów, a potrzebowali wsparcia w zakresie poprawy komunikacji. W tym celu został utworzony projekt na platformie e-Twinning, gdzie uczniowie będą współpracować w języku niemieckim z uczniami z Niemiec, Turcji, Grecji. Tworząc różne materiały, uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności społeczne oraz rozwijać kompetencje TIK. W przypadku zajęć z zakresu innowacyjności głównym aspektem podczas rekrutacji uczniów było dla mnie wzmocnienie ich samodzielnej i systematycznej nauki języka obcego, a dla uczniów atrakcyjność zajęć prowadzonych za pomocą platformy edukacyjnej InstaLing. Istotną rolę odegrała również w tym przypadku opinia wychowawcy. Podczas zajęć chcemy wypracować z uczniami schemat systematycznego utrwalania zasobu leksykalnego, co skutkuje większą swobodą w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Zajęcia umożliwiają rozwój kluczowych kompetencji TIK.
Matematyka
Do zajęć wyrównawczych z matematyki zostali wybrani chętni uczniowie, którzy mają trudności z opanowaniem umiejętności matematycznych, a przede wszystkim z poprawnym rozwiązywaniem zadań podczas prac pisemnych. Ponadto uwzględniono wyniki diagnoz, a w klasach ósmych wzięto również pod uwagę wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty. Po sporządzeniu list osób chętnych, nauczyciel prowadzący zajęcia z daną grupą wraz wychowawcami klas podjęli decyzję o zakwalifikowaniu uczniów z największymi trudnościami w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki.
Przedmioty przyrodnicze
Do kół zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych zrekrutowano uczniów, którzy są zainteresowani rozwijaniem zarówno wiedzy przyrodniczej jak i umiejętności prowadzenia eksperymentów i obserwacji. Przy wyborze uczniów brano pod uwagę ich zaangażowanie w prowadzone dotychczas zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (m.in. wykonywanie prac dodatkowych, aktywną pracę na lekcji, zainteresowanie zagadnieniami wychodzącymi poza zakres tematyki zajęć lekcyjnych) oraz opinię wychowawcy.  Do zajęć terenowych z przedmiotów przyrodniczych wybrano uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w tych zajęciach, zainteresowanych poznaniem najbliższej okolicy i jej walorów przyrodniczych.

Podsumowanie realizacji

Ogółem projektem objęto 190 uczniów szkoły podstawowej.
Przedmioty matematyczno – przyrodnicze
Kompetencje matematyczne i przyrodnicze są jednymi z kompetencji kluczowych, w których kształtowaniu bardzo pomocne są eksperymenty, doświadczenia i obserwacje. Stanowią one podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Najlepsze efekty nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych daje wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów, wykonywania doświadczeń, wyciągania wniosków, poznawania kolejnych zastosowań praw przyrody w życiu codziennym.
Zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych
g3_1.pngCelem planowanych zajęć było umożliwienie uczniom przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów, doświadczeń oraz obserwacji, rozwiązywanie zadań doświadczalnych, które sprzyjały podwyższeniu aktywności uczniów, rozwojowi logicznego myślenia, pogłębianiu wiedzy i jej rozumienia, analizie obserwowanych zjawisk.
Efekty przeprowadzonych zajęć przyrodniczych to:
•podwyższenie aktywności uczniów podczas zajęć lekcyjnych,
•zdobycie umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów, formułowania obserwacji, wyciągania wniosków, a także posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, mapami, kluczami do oznaczania gatunków, przyrządami pomiarowymi,
•pogłębienie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, samodzielnej pracy z materiałem źródłowym oraz prezentowania uzyskanych wyników na forum grupy,
•zdobycie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami między innymi wirtualne laboratoria, okulary VR, drukarka 3D oraz roboty Photona,
•rozwinięcie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin oraz dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między działalnością człowieka, a stanem środowiska,
•opanowanie wiadomości i umiejętności trudnych do przyswojenia przez uczniów o charakterze problemowym, a także zagadnień złożonych i twórczych problemowo,
•udoskonalenie posługiwania się terminologią naukową,
•poszerzenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi czego efektem jest wybór profili przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej przez wielu uczniów,
•uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce z przedmiotów przyrodniczych.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Podczas zajęć wyrównawczych z matematyki zostały stworzone warunki dla doskonalenia umiejętności matematycznych, z którymi uczniowie mają największe problemy. Zajęcia te pomogły również wyrównać umiejętności i utrwalić bieżący materiał tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.
Uczniowie chętniej angażowali się na takich zajęciach, starali się pokonywać swoją „nieśmiałość” wobec matematyki.
Na zajęciach uczniowie wykazali pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Zwiększyła się aktywność uczniów na lekcjach matematyki oraz ich sprawność rachunkowa, umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wyobraźnia przestrzenna, zastosowania teorii w praktyce. W ciągu całego okresu trwania zajęć uczniowie częściej uzyskiwali pozytywne oceny cząstkowe z matematyki i zmniejszyła się ich skala niepowodzeń szkolnych.
Podczas zajęć istotna była również liczebność grup. Mniejsza liczba uczestników pozwalała uczniom na kilkukrotne podejście do tablicy, wykonanie większej liczby zadań, na naukę poprzez działanie.
Rezultaty, jakie udało się osiągnąć w klasach ósmych dzięki realizacji tego projektu:
•uczniowie podnieśli swoje umiejętności matematyczne. Systematyczne uczestnictwo w projekcie umożliwiło utrwalenie umiejętności rachunków na ułamkach, potęgach i pierwiastkach. Większość uczniów bez większych problemów rozpoznaje rodzaje figur i brył oraz ich elementy, potrafią obliczyć ich pole i objętość,
•uczniowie przestali postrzegać matematykę jako naukę trudną i niedostępną. Wśród opinii wyrażanej przez uczniów pojawia się często stwierdzenie, że matematyka nie jest trudna, gdy ma się solidne podstawy,
•zajęcia wyrównawcze pomogły wyrównać umiejętności i utrwalić bieżący materiał tak, aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach matematyki i zdobyli lepsze oceny roczne,
•zajęcia w klasie ósmej pozwoliły jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – zostało przerobionych dużo zadań egzaminacyjnych, uczniowie oswoili się z różnymi typami zadań, co według nich obniżyło poziom stresu przed egzaminem,
•niewielkie grupy zajęciowe pozwoliły na większą indywidualizację pracy niż ma to miejsce na zwykłych lekcjach . Uczniowie częściej rozwiązywali zadania przy tablicy, nie bali się zadawać pytania i prosić o wyjaśnienie i powtórzenie niezrozumiałych dla nich treści.
•kilkoro uczestników zajęć postanowiło rekrutować się do szkoły średniej typu technikum, gdzie wcześniej deklarowali kontynuację w szkole branżowej,
•mimo, że część zajęć odbywała się w soboty chętnie w nich uczestniczyli, poświęcając swój wolny czas w weekend.
Natomiast w klasach szóstych podczas realizacji zajęć wykorzystywana była: tablica interaktywna, ćwiczenia praktyczne dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności oraz pomoce dydaktyczne. To wszystko razem sprawiło, że zajęcia były atrakcyjne i zachęcały uczniów do uczestniczenia w nich. Wszyscy uczniowie w ankiecie ewaluacyjnej ocenili bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć i ich tematykę oraz wykorzystywane środki dydaktyczne. Wszyscy zadeklarowali również chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach.
Inne rezultaty zajęć:
• pozytywne nastawienie uczniów do przedmiotu,
• systematyczność w nauce,
• nabycie większej sprawności manualnej (geometria),
• utrwalenie i sprawniejsze posługiwanie się terminami matematycznymi,
• poczucie bezpieczeństwa i atmosfera zajęć wzmocniły samoocenę uczniów.
W wyniku przeprowadzonych diagnoz i przygotowaniu opinii porównawczych można ocenić, że zajęcia spełniły zakładane cele i oczekiwania. Poprawiło się funkcjonowanie uczniów, zwiększyła się ich wiedza i umiejętności.
Język angielski
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 8.
Zajęcia miały na celu wyrównać braki, które pojawiły się podczas nauczania zdalnego oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie podczas zajęć ćwiczyli wszystkie umiejętności niezbędne do egzaminu, tj. słuchanie, czytanie, pisanie oraz ćwiczenie środków i funkcji językowych.
Na podstawie ewaluacji zajęć (obserwacja postępów uczniów) oraz wyników próbnych egzaminów widać ogromną różnicę między tym, co było przed rozpoczęciem zajęć wyrównawczych (wrzesień/październik), a tym, co było sprawdzane w kwietniu (próbny test ósmoklasistów). Uczniowie przede wszystkim nabrali pewności siebie, chętniej podejmowali się zadań otwartych i potrafili tworzyć samodzielnie wypowiedzi pisemne.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 7, 6 i 5.
Zajęcia wyrównawcze w tych klasach również miały na celu jak najszybciej wyrównać braki w wiedzy, które drastycznie powstały podczas nauczania zdalnego i dzięki temu zapobiec niepowodzeniom na egzaminie ósmoklasisty w przyszłości. Na zajęciach były ćwiczone wszystkie umiejętności językowe z wykorzystaniem różnorodnych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Na podstawie ewaluacji zajęć tj. obserwacji postępów uczniów, wyników diagnoz oraz testów, widać przyrost wiedzy tych uczniów i ich kompetencji językowych. Nauczyciele zaobserwowali u nich zainteresowanie przedmiotem, dzięki nadrobieniu zaległości osiągnęli większą pewność siebie i byli bardziej aktywni na lekcjach szkolnych.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 3.
Zajęcia wyrównawcze dla klas trzecich miały na celu uzupełnienie luk powstałych podczas nauczania zdalnego, które objęło ich swoim zasięgiem już na początku pierwszego etapu edukacyjnego.
Na podstawie ewaluacji przeprowadzone zajęcia znacząco wzbogaciły słownictwo oraz uzupełniły braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Dodatkowo przyczyniły się do znacznej poprawy wyników w nauce uczęszczających uczniów. Dzieci chętnie brały w nich udział , nie bały się zgłaszać do odpowiedzi i same przyznały, że dzięki dodatkowym lekcjom łatwiej przyswajały wymagany materiał. Zastosowanie różnych gier i zabaw edukacyjnych wpłynęło na zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
Zajęcia z zakresu innowacyjności z języka angielskiego.
Ze względu na ogromne zainteresowanie tymi zajęciami, zostały stworzone dwie grupy.
W ramach zajęć realizowany był projekt eTwinning oparty na budowaniu relacji z innymi, partnerskimi szkołami online o tytule „Culture in the Kitchen”.
Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie) w najbardziej przyswajalny sposób – praktyka i zabawa. Poznali kulturę innych krajów i dania, które pojawiają się na stołach ich rówieśników z innych szkół. Przy okazji nauczyli się gotować i piec.
Uczniowie wykorzystywali również nowoczesne technologie. Podczas zajęć tworzyli materiały tj. plakaty w Canvie, które umieszczali na Padlecie, niektórzy podjęli się stworzenia logo projektu w Canvie, przygotowywali filmiki z przyrządzania potraw i uczyli się je obrabiać, dodawać angielskie napisy, różne animacje i dźwięk. Pracowali na tabletach i telefonach komórkowych. Ponadto tworzyli quizy w Kahoocie, a następnie w nie grali. Wszystkimi materiałami dzielili się ze swoimi rówieśnikami, zamieszczając na Padlecie lub wysyłając bezpośrednie linki do nauczycieli pozostałych szkół.
Język niemiecki
Zajęcia z zakresu innowacyjności z języka niemieckiego
Zajęcia przyczyniły się do systematycznej nauki słówek oraz utrwalania krótkich zagadnień gramatycznych. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do rozwoju kompetencji językowych. Dla uczniów klasy 7 j. niemiecki był w tym roku nowym przedmiotem, dlatego uczniowie mieli również możliwość w trakcie zajęć dodatkowych utrwalić zagadnienia, które sprawiały im trudności. Na zajęciach uczniowie wykonywali sesję na platformie Instaling, którą potem powtarzali w domu 3 razy w ciągu tygodnia. W trakcie zajęć wykorzystywano różne narzędzia TIK oraz z interaktywne ćwiczenia do nauki j. niemieckiego. Zajęcia podniosły jakość nauczania słownictwa z niemieckiego i przyczyniły się do poprawy komunikacji i otwartości językowej.
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego
Zajęcia były realizowane metodą projektu. W ramach zajęć realizowany był projekt międzynarodowy na platformie e-Twinning. Realizowane były zadania we współpracy z partnerami z Turcji, Chorwacji i Grecji, utrwalano zagadnienia z podstawowych działów, nawiązując tematycznie do podstawy programowej realizowanej w klasie 7 i 8. Odbyły się spotkania online z naszymi partnerami podczas których wspólnie wykonywano zadania w mieszanych grupach. Efektem pracy był słownik niemiecko-angielski. Zajęcia pomogły uczniom nawiązać kontakt z rówieśnikami z zagranicy, doskonalić zrozumienie wypowiedzi i tekstów w j. niemieckim. Zastosowanie różnorodnych narzędzi TIK wzbogaciło umiejętności. Projekt ubiega się o krajowy i europejski certyfikat jakości.