Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie otrzymała wsparcie na realizację zajęć w ramach zadania grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3
W ramach otrzymanego wsparcia będą prowadzone następujące zajęcia: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, koła zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego, zajęcia z zakresu innowacyjności z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęcia terenowe z przedmiotów przyrodniczych. Prowadzone zajęcia mają na celu uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych wynikających z prowadzenia nauki w formie zdalnej w czasie pandemii Covid-19, a także rozwijanie zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
Rekrutacja
Celem stworzenia grup na poszczególne zajęcia została przeprowadzona rekrutacja. Uczniowie zostali poinformowani o realizacji projektu podczas swoich lekcji, a następnie na podstawie opinii wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, podjęta została decyzja o wyborze uczestników. W przypadku zajęć wyrównawczych, wybrani zostali chętni uczniowie, których wyniki diagnoz i testów próbnych z egzaminu ósmoklasisty nie były zadowalające.
Ponadto, jednym z formalnych kryteriów było dostarczenie przez ucznia niezbędnych dokumentów, tj. zgody rodzica na udział w ww. zajęciach.
Język angielski
W przypadku zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, po stworzeniu listy osób chętnych, nauczyciel prowadzący wraz z wychowawcami klas ósmych podjęli decyzję o przyjęciu uczniów z największymi trudnościami w nauce. W przypadku zajęć z zakresu innowacyjności głównym aspektem przy wyborze było zaangażowanie uczniów w tematykę zajęć oraz opinia wychowawcy. W związku z ogromnym zainteresowaniem tematyką innowacji z języka angielskiego, podjęta została decyzja o powstaniu drugiej grupy, aby zwiększyć możliwość uczestniczenia jak największej liczby uczniów w tych zajęciach.
Język niemiecki
O realizacji projektu uczniowie zostali poinformowani podczas swoich lekcji języka niemieckiego. Następnie po rozmowie z wychowawcami uczniów, powstały dwie grupy uczestników projektu. Do koła rozwijającego zainteresowania z języka niemieckiego zrekrutowano uczniów, którzy wykazywali zainteresowanie nauką języka niemieckiego oraz chcieli poznać kulturę innych krajów, a potrzebowali wsparcia w zakresie poprawy komunikacji. W tym celu został utworzony projekt na platformie e-Twinning, gdzie uczniowie będą współpracować w języku niemieckim z uczniami z Niemiec, Turcji, Grecji. Tworząc różne materiały, uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności społeczne oraz rozwijać kompetencje TIK. W przypadku zajęć z zakresu innowacyjności głównym aspektem podczas rekrutacji uczniów było dla mnie wzmocnienie ich samodzielnej i systematycznej nauki języka obcego, a dla uczniów atrakcyjność zajęć prowadzonych za pomocą platformy edukacyjnej InstaLing. Istotną rolę odegrała również w tym przypadku opinia wychowawcy. Podczas zajęć chcemy wypracować z uczniami schemat systematycznego utrwalania zasobu leksykalnego, co skutkuje większą swobodą w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Zajęcia umożliwiają rozwój kluczowych kompetencji TIK.
Matematyka
Do zajęć wyrównawczych z matematyki zostali wybrani chętni uczniowie, którzy mają trudności z opanowaniem umiejętności matematycznych, a przede wszystkim z poprawnym rozwiązywaniem zadań podczas prac pisemnych. Ponadto uwzględniono wyniki diagnoz, a w klasach ósmych wzięto również pod uwagę wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty. Po sporządzeniu list osób chętnych, nauczyciel prowadzący zajęcia z daną grupą wraz wychowawcami klas podjęli decyzję o zakwalifikowaniu uczniów z największymi trudnościami w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki.
Przedmioty przyrodnicze
Do kół zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych zrekrutowano uczniów, którzy są zainteresowani rozwijaniem zarówno wiedzy przyrodniczej jak i umiejętności prowadzenia eksperymentów i obserwacji. Przy wyborze uczniów brano pod uwagę ich zaangażowanie w prowadzone dotychczas zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (m.in. wykonywanie prac dodatkowych, aktywną pracę na lekcji, zainteresowanie zagadnieniami wychodzącymi poza zakres tematyki zajęć lekcyjnych) oraz opinię wychowawcy.  Do zajęć terenowych z przedmiotów przyrodniczych wybrano uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w tych zajęciach, zainteresowanych poznaniem najbliższej okolicy i jej walorów przyrodniczych.

grant 3