Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony o adresie www.spjordanow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów
tel. +48 182675531
ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów
tel. +48 182675690
www.spjordanow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Ułatwienia na stronie

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP w Jordanowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Łukasz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182675690. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. mieści się w dwóch budynkach:
Budynek przy ul. Kolejowej 7: Do pomieszczeń  znajdujących się na parterze  i dwóch piętrach prowadzą schody.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek przy ul. Konopnickiej 2: Do pomieszczeń  znajdujących się w przyziemiu i pierwszym piętrze prowadzą schody, a parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.