Regulamin konkursu „Żyjmy zdrowo bez uzależnień!

I. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy (plakatu – w formacie  A4, mema lub fotografii) nawiązującej do tematu: „Żyjmy zdrowo bez uzależnień!”.

Celem konkursu jest:

1.Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów, nawyków prozdrowotnych i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych, napojów energetyzujących, fast- foodów, komputerów i smartfonów.

2.Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.

3.Zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.

4.Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

5.Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych i graficznych promujących zachowanie zdrowego trybu życia

 

II. Organizator konkursu:

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r w Jordanowie

 

III. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej w Jordanowie klas I – IV oraz uczniowie klas V – VIII

 

IV. Czas przyjmowania prac konkursowych:

Do 28.10. 2022 r. uczniowie klas na ul Kolejowej 7 składają prace u swoich wychowawców a klasy uczące się przy ulicy Konopnickiej 2 składają prace bezpośrednio u pani pedagog - Barbary Kowalcze.

 

V. Przedmiot i przebieg konkursu:

  1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu uczestników konkursu, którzy wykażą się kreatywnością i stworzą najciekawsze, autorskie prace konkursowe. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową (stworzony plakat, wydrukowany mem lub wywołaną fotografię) nawiązującą do tematu konkursu.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Pracę należy podpisać z tyłu następującymi danymi:

- imię i nazwisko autora

- klasa

- imię i nazwisko wychowawcy klasy

 

2. Konkurs rozstrzygnie komisja, w skład której wejdą nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r w Jordanowie

Prace konkursowe spełniające wymagania formalne, tzn.:

  • przekazane w terminie przewidzianym w regulaminie,
  • zgodne z tematyką i wytycznymi konkursowymi,
  • z czytelnie wypełnionymi danymi tj. klasa, imię i nazwisko autora oraz wychowawcy

zostaną ocenione przez komisję a dla autorów trzech najlepszych prac w kategorii klas I-IV oraz V-VIII przewidziane są dyplomy i nagrody. Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na fb szkolnym.

 

VI. Prawa autorskie i dane osobowe

Przedmiotem Konkursu mogą być jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich.

Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnicy  wyrażają  zgodę na korzystanie z tej pracy przez Organizatorów dla celów konkursowych.

Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu następuje ostateczne przeniesienie z uczestników konkursu na Organizatora praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi i wyróżnionymi pracami. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

 

VII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników konkursu.

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac, ani materiałów o których mowa w regulaminie.